Mercer’s Yorkshire Chutney.

Yorkshire mixed fruit chutney.

300g Jar.