Easybake Polarfresh Freezer Ties 100

5 Colours;

Green

Yellow

White

Red

Blue