Shipton Mill Italian Type “00” White Flour

1kg Bag